Chứng nhận gia nhập các hiệp hội

TMC đã và đang là thành viên của các Hiệp hội vận chuyển uy tín trong nước và quốc tế như:

  • 10/1999: Trở thành Hội viên của Hiệp Hội Giao Nhận Hàng Hóa Việt Nam (VIFFAS)

         (Nay đổi tên thành Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam - VLA).

  • 02/2000: Trở thành Hội viên của Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế (FIATA)

  • 06/2002: Trở thành Hội viên của Tổ Chức Vận Chuyển Hàng Hóa toàn Cầu (GTO)

  • 10/2010: Trở thành Hội viên của Liên Minh Hàng Hóa Thế Giới (WCA)

  • 07/2015: Trở thành Hội viên Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc tế (IATA)

        

Hàng xuất LCL
Hàng xuất FCL
Hàng xuất Air
Hàng nhập (LCL, FCL, Air)
Hàng nội địa
Dịch vụ khác
HỎI GIÁ
ONLINE